Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

wiecejniezobaczysz
Odnaleźć takie oczy
W których potrafisz dostrzec swoje
I znaleźć dłonie
Kiedy je dotkniesz wiesz, że będą także twoje
Odnaleźć serce, które wybija twój rytm
I znaleźć miejsce
By dzielić się nim, weselić się tym
Dawać i brać, budzić się i spać
Patrząc w tą samą twarz
Mając pewność, że to ta a nie inna
Tu być powinna
Widząc, że ta twarz
Odzwierciedla twoje ja
— Hans Solo - Syjon
Reposted fromaggape aggape viacontrapalabra contrapalabra
wiecejniezobaczysz
0618 1e36
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
1560 66c0 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Reposted fromsz sz viagitana gitana
wiecejniezobaczysz
5153 2220 500
Reposted fromteijakool teijakool viagitana gitana
wiecejniezobaczysz
5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen vialaluna laluna

February 12 2018

wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
wiecejniezobaczysz
6505 086e 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
3299 87b1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakittylitter kittylitter
wiecejniezobaczysz
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viaHogattaa Hogattaa
2889 1d9e 500
Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viapkz451 pkz451
wiecejniezobaczysz
8855 8c15
Reposted fromhaszek haszek viasatyra satyra

February 11 2018

4807 05ed 500
Reposted fromZombiebride Zombiebride viavstane vstane
8698 0ade
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaundonee undonee
6445 a8fe 500
Reposted frombrumous brumous viabeattman beattman
wiecejniezobaczysz
5219 83a3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl