Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

wiecejniezobaczysz
8850 0adc 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
1413 3085 500
Reposted fromowca owca vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
wiecejniezobaczysz
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Reposted fromFlau Flau viamoai moai
wiecejniezobaczysz
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
0947 29c2 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
2740 3d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
3508 e147 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...